Polityka prywatności cypag.com

Niniejsza witryna gromadzi pewne dane osobowe użytkowników.

 Niniejszy dokument można wydrukować w celach informacyjnych, korzystając z polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki internetowej.

Właściciel i administrator danych

Cy.Pag. S.p.A., Via del Commercio, 13, 23017 Morbegno (SO)

Włochy IT00673240149

E-mail kontaktowy właściciela: info@cypag.com

 

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów danych osobowych, które gromadzi niniejsza Witryna, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: trackery; dane o użytkowaniu; adres e-mail; imię; nazwisko; numer telefonu.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach objaśniających wyświetlanych przed rozpoczęciem gromadzenia danych.

Dane osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z niniejszej Witryny.

O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez Witrynę są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Witrynę. W przypadkach, w których Witryna wyraźnie stwierdza, że podanie niektórych danych nie jest obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie podawać tych danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Użytkownicy, którzy nie mają pewności co do tego, które Dane Osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z Właścicielem.

Każde użycie Cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez niniejszą Witrynę lub przez właścicieli usług osób trzecich, z których korzysta niniejsza Witryna, służy zapewnieniu Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce Plików Cookie, jeśli jest dostępna.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszej Witryny i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie tych danych Właścicielowi.

 

Sposób i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania
 
Właściciel stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do Danych, ich ujawnieniu, modyfikacji lub nieupoważnionemu zniszczeniu.
 
Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć określone osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie niniejszej Witryny (administracja, sprzedaż, marketing, obsługa prawna, administracja systemami) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy poczty, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone w razie potrzeby przez Właściciela jako Przetwarzający Dane. Właściciel może w każdej chwili zażądać zaktualizowanej listy tych stron.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych
Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
 
Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania („rezygnacja „), bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych;
 

●     dostarczenie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia jego zobowiązań przedumownych;

●     przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;

●     przetwarzanie danych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;

●     przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela lub strony trzeciej.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić, jaka konkretnie podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

 

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Właściciela oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfer danych może wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania przekazanych w ten sposób Danych, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych osobowych.

Użytkownik ma również prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu, lub utworzonej przez dwa, lub więcej państw, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu ochrony jego Danych.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub skontaktować się z Właścicielem, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

●     Dane osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.

●     Dane osobowe zbierane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych osobowych przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne do wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu władzy.

Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe są usuwane. Dlatego po upływie okresu przechowywania danych nie można egzekwować prawa dostępu, prawa do usunięcia, prawa do sprostowania oraz prawa do przenoszenia danych.

Cele przetwarzania danych

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, wypełniania zobowiązań prawnych, reagowania na wnioski o egzekwowanie prawa, ochrony swoich praw i interesów (lub praw i interesów swoich Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania złośliwej lub oszukańczej działalności, a także w następujących celach: Analityka, Zarządzanie bazą danych Użytkowników, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Kontaktowanie się z Użytkownikiem, Ochrona przed SPAMem, Remarketing i targetowanie behawioralne, Zarządzanie gromadzeniem danych i ankietami online, Reklama, Interakcja z platformami czatu na żywo i Zarządzanie tagami.
 
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Danych osobowych wykorzystywanych w poszczególnych celach, Użytkownik może zapoznać się z częścią „Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych osobowych”.
 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:
 

●     Reklama

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam na tej Witrynie, w miarę możliwości na podstawie zainteresowań Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Poniżej przedstawiono informacje i warunki użytkowania.
Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą korzystać z trackerów w celu identyfikacji Użytkowników lub mogą wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym wykrytych poza niniejszą Witryną. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w odpowiednich serwisach.
Oprócz funkcji rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, użytkownicy mogą z niej zrezygnować, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.
Użytkownicy mogą również zrezygnować z pewnych funkcji reklamowych poprzez odpowiednie ustawienia urządzenia, takie jak ustawienia reklam w telefonach komórkowych lub ogólne ustawienia reklam.
Facebook Lookalike Audience (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Lookalike Audience to usługa reklamowa i usługa targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która wykorzystuje dane zgromadzone za pośrednictwem Facebook Custom Audience w celu wyświetlania reklam Użytkownikom o zachowaniu podobnym do tego, jakie prezentują Użytkownicy znajdujący się już na liście Custom Audience, na podstawie ich wcześniejszego korzystania z tej strony internetowej lub zaangażowania w odpowiednie treści w aplikacjach i usługach Facebooka.
Na podstawie tych danych Użytkownikom sugerowanym przez Facebook Lookalike Audience będą wyświetlane spersonalizowane reklamy. Użytkownicy mogą zrezygnować z używania przez Facebooka plików cookie do personalizacji reklam, odwiedzając tę stronę rezygnacji.
Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania danych: Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.
 

●     Analityka

Usługi zawarte w tym dziale umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.
Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Witryny, sporządzania raportów na temat swojej działalności oraz udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstowego i spersonalizowanego wyświetlania reklam w ramach własnej sieci reklamowej.
Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania danych: Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.
WordPress Stats (Automattic Inc.)
WordPress Stats to usługa analityczna świadczona przez Automattic Inc.
Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.
 

●     Kontakt z Użytkownikiem

Lista mailingowa lub newsletter (niniejsza Witryna)
Zapisując się na listę mailingową lub do newslettera, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktowej osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze handlowym lub promocyjnym dotyczące niniejszej Witryny. Adres e-mail użytkownika może również zostać dodany do tej listy w wyniku zarejestrowania się w Witrynie lub po dokonaniu zakupu.
Przetwarzane dane osobowe: adres e-mail; imię; nazwisko; numer telefonu.
Formularz kontaktowy (niniejsza Witryna)
Wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi, Użytkownik upoważnia Witrynę do wykorzystania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty lub inne zapytania wskazane w nagłówku formularza.
Przetwarzane dane osobowe: adres e-mail; imię; nazwisko; numer telefonu.
 

●     Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny oraz interakcję z nimi.
Tego typu usługi mogą nadal gromadzić dane o ruchu internetowym na stronach, na których są zainstalowane, nawet jeśli użytkownicy z nich nie korzystają.
Google Fonts (Google Ireland Limited)
Google Fonts to usługa wizualizacji krojów pisma udostępniana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Witrynie umieszczanie tego rodzaju treści na jej stronach.
Przetwarzane dane osobowe: Dane o użytkowaniu; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania danych: Irlandia – Polityka prywatności.
Font Awesome (Fonticons, Inc. )
Font Awesome to usługa wizualizacji krojów pisma dostarczana przez Fonticons, Inc. umożliwiająca tej witrynie umieszczanie tego rodzaju treści na jej stronach.
Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe.
Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności
 

●     Interakcja z platformami czatu na żywo

Ten rodzaj usługi umożliwia Użytkownikom interakcję z platformami czatu na żywo innych firm bezpośrednio ze stron tej Witryny, w celu skontaktowania się ze wsparciem tej Witryny.
Jeśli jedna z tych usług zostanie zainstalowana, może ona gromadzić dane dotyczące przeglądania i użytkowania na stronach, na których została zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają aktywnie z tej usługi. Ponadto rozmowy na czacie na żywo mogą być rejestrowane.
Chatlio
Czat dostępny na stronie dla obsługi klienta i pomocy technicznej
 

●     Zarządzanie gromadzeniem danych i ankietami online

Ten rodzaj usługi pozwala Witrynie zarządzać tworzeniem, wdrażaniem, administrowaniem, dystrybucją i analizą formularzy i ankiet online w celu gromadzenia, zapisywania i ponownego wykorzystywania danych pochodzących od Użytkowników.
Gromadzone dane osobowe zależą od informacji podanych przez użytkowników w odpowiednim formularzu internetowym.
Usługi te mogą być zintegrowane z szeroką gamą usług stron trzecich, aby umożliwić Właścicielowi podejmowanie kolejnych kroków z przetwarzanymi Danymi – np. zarządzanie kontaktami, wysyłanie wiadomości, analityka, reklama i przetwarzanie płatności.
Facebook lead ads (Facebook Ireland Ltd)
Facebook lead ads to usługa reklamowa i usługa gromadzenia danych świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która umożliwia wyświetlanie użytkownikom reklam opartych na formularzach i zawierających wstępnie wypełnione dane osobowe z ich profili na Facebooku, takie jak imiona i nazwiska oraz adresy e-mail. W zależności od rodzaju ogłoszenia Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji. Przesłanie formularza powoduje gromadzenie i przetwarzanie tych Danych przez Właściciela zgodnie z niniejszą polityką prywatności i wyłącznie w określonym celu wskazanym w formularzu i/lub w niniejszej polityce prywatności, o ile została ona określona. Użytkownicy mogą w każdej chwili skorzystać z przysługujących im praw, w tym prawa do wycofania zgody na przetwarzanie ich Danych, zgodnie z informacjami zawartymi w części niniejszej polityki prywatności zawierającej informacje o prawach Użytkowników.
Przetwarzane dane osobowe: adres e-mail; numer telefonu.
Miejsce przetwarzania danych: Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.
 

●     Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usługi pomaga Właścicielowi w scentralizowanym zarządzaniu tagami lub skryptami potrzebnymi na tej Witrynie.
Powoduje to, że dane użytkowników przechodzą przez te usługi, co potencjalnie może prowadzić do ich zatrzymania.
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.
Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe.
Miejsce przetwarzania danych: Irlandia – Polityka prywatności
 

●     Ochrona przed SPAMem

Ten rodzaj usługi analizuje ruch na tej Witrynie, potencjalnie zawierający Dane Osobowe Użytkowników, w celu odfiltrowania go od części ruchu, wiadomości i treści, które są rozpoznawane jako SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)
Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed SPAMem świadczona przez Google Ireland Limited.
Korzystanie z reCAPTCHA podlega zasadom ochrony prywatności i warunkom użytkowania Google.
Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania danych: Irlandia – Polityka prywatności.
 

●     Zarządzanie bazą danych użytkowników

Ten rodzaj usługi umożliwia Właścicielowi tworzenie profili użytkowników na podstawie adresu e-mail, imienia i nazwiska lub innych informacji podanych przez użytkownika w Witrynie, a także śledzenie aktywności użytkowników za pomocą funkcji analitycznych. Te Dane Osobowe mogą być również zestawiane z publicznie dostępnymi informacjami o Użytkowniku (takimi jak profile w sieciach społecznościowych) i wykorzystywane do tworzenia prywatnych profili, które Właściciel może wyświetlać i wykorzystywać do ulepszania niniejszej Witryny.
 
Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie do Użytkownika wiadomości czasowych, takich jak wiadomości e-mail oparte na określonych działaniach wykonywanych w Witrynie.
 
Infusionsoft (Infusion Software, Inc.)
Infusionsoft to usługa zarządzania bazą danych użytkowników oferowana przez firmę Infusion Software, Inc.
Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.
 

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą wykonywać pewne prawa dotyczące ich danych przetwarzanych przez Właściciela.
W szczególności Użytkownicy mają prawo do następujących działań:
 
●     Wycofanie zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
●     Sprzeciwienie się przetwarzaniu swoich danych. Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Więcej informacji na ten temat znajduje się w specjalnej sekcji poniżej.
●     Uzyskania dostępu do swoich danych. Użytkownik ma prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych.
●     Weryfikacja i podjęcie działań naprawczych. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia poprawności swoich danych i zażądania ich aktualizacji lub poprawienia.
●     Ograniczenia przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
●     Zlecenie usunięcia lub inną formę usunięcia swoich Danych osobowych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od Właściciela usunięcia swoich danych.
●     Odebranie swoich danych i przekazanie ich innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazywania ich bez żadnych przeszkód innemu administratorowi. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, o ile Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy zawartej przez Użytkownika lub jego zobowiązań przedumownych.
●     Złożenia skargi. Użytkownicy mają prawo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych.
 
Szczegółowe informacje na temat prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane ze względu na interes publiczny, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw.
Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że jeśli ich dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bez podawania jakiegokolwiek uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu.
 
Jak korzystać z tych praw
Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw Użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Z wniosków tych można korzystać bezpłatnie, a Właściciel ustosunkuje się do nich jak najwcześniej, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Polityka plików cookie

Niniejsza Witryna korzysta z trackerów. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Postępowanie sądowe
Dane osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z niniejszej Witryny, lub związanych z nią Usług.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.
 
Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, na życzenie Użytkownika Witryna może dostarczyć mu dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.
Dzienniki systemowe i konserwacja
 
W celach operacyjnych i konserwacyjnych niniejsza Witryna oraz wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z niniejszą Witryną (dzienniki systemowe), wykorzystując w tym celu inne Dane osobowe (takie jak adres IP).
Informacje niezawarte w niniejszej polityce
 
W każdej chwili można zwrócić się do Właściciela z prośbą o podanie szczegółowych informacji na temat gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych. Informacje kontaktowe znajdują się na początku tego dokumentu.
W jaki sposób obsługiwane są żądania „Do Not Track”?
Niniejsza Witryna nie obsługuje żądań „Do Not Track”.
Aby dowiedzieć się, czy którekolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta serwis, honorują żądania „Do Not Track”, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.
 
Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tego Serwisu i/lub – w miarę możliwości technicznych i prawnych – poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem dowolnych danych kontaktowych dostępnych Właścicielowi. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji podaną na dole.
 
Jeżeli zmiany będą miały wpływ na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze od Użytkownika nową zgodę, jeżeli będzie to wymagane.